I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady dostępu i korzystania z serwisu internetowego WeberShandwick dostępnego pod adresem: http://webershandwick.pl   („Serwis”).
 2. Administratorem Serwisu jest McCann Worldgroup Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036848, NIP 521-033-23-20, kapitał zakładowy: 90.000 zł (dalej „Administrator”).
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe za pomocą przeglądarki internetowej umożliwiającej wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera mającego dostęp do sieci Internet (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML), oprogramowania umożliwiającego czytanie plików PDF, mp3, flash.
 4. W ramach korzystania z Serwisu zabronione są wszelkie czynności niezgodne z prawem i Regulaminem, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego bądź stanowiły naruszenie praw Administratora lub osób trzecich. Zabronione jest publikowanie w Serwisie treści bezprawnych. Administrator nie bada treści publikowanych w Serwisie przez korzystającą z niego osobę fizyczną (dalej „Użytkownik”). W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych pochodzących od Użytkowników i przechowywanych w Serwisie, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie z Serwisu było maksymalnie bezpieczne dla użytkowników.  Niemniej Administrator informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z Serwisu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Serwisu.
 6. W ramach Serwisu, w celach statystycznych Administrator może wprowadzać do systemu teleinformatycznego Użytkownika dane niebędące składnikiem usług świadczonych za pomocą Serwisu (tzw. pliki cookies). Szersze informacje w tym zakresie można uzyskać zapoznając się z Polityką serwisu dotyczącą zastosowania plików „cookies” dostępną pod adresem  [Obecnie  serwisy w Polsce musza mieć informację: ”Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki”].

II.    FUNCJONOWANIE SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu następuje zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem.
 2. Serwis świadczy wobec Użytkowników usługę polegającą na prezentowaniu informacji na temat działalności [*] oraz inne usługi zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu. Zawarcie umowy o świadczenie tych usług zgodnie z Regulaminem następuje z chwilą każdorazowej wizyty Użytkownika w Serwisie, a jej rozwiązanie – z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.

III.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest Administrator.
 2. Administrator w związku z prowadzeniem Serwisu będzie przetwarzał adres IP Użytkownika, a jeżeli funkcjonalność Serwisu to przewiduje, także z adres poczty elekronicznej (dalej „Dane osobowe”).
 3. Dane osobowe Użytkowników będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, automatycznie z chwilą wejścia przez Użytkownika do Serwisu. Dane osobowe są przekazywane jedynie dla użytku Administratora.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje Dane osobowe oraz możliwość ich poprawienia. W przypadku wniosków związanych z poprawieniem Użytkownik powinien przesłać prośbę na adres [*].
 5. Dane osobowe Użytkowników chronione są zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie, w sposób uniemożliwiający osobom trzecim dostęp do nich.

IV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu można zgłaszać pisemnie na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora: [*].
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Użytkownika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Administrator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Administratora Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, na adres, z jakiego wysłana została reklamacja lub na adres zamieszkania wskazany przy złożeniu reklamacji w formie pisemnej. W przypadku konieczności uzupełnienia danych zawartych w reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o ich uzupełnienie. Termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest wówczas od dnia otrzymania uzupełnienia reklamacji. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest udostępniony w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zmiany bądź zakończenia świadczenia usług w formie określonej w Regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 14 dni od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu. Zmiany, o których mowa powyżej, nie będą naruszały praw nabytych Użytkowników oraz przepisów prawa.
 3. Regulamin wchodzi w życie od [*].